Turistička članarina i dostava podataka poreznoj upravi

OBAVIJEST O OBVEZI UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE I DOSTAVE PODATAKA POREZNOJ UPRAVI


Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15) ; (NN 121/16) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 110/15 ) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta po slijedećim stopama:

 

RAZRED

MJESTO

STOPA

A

LOPAR

0,16150

 

 

 

 

Iznajmljivači plaćaju mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u visini jedne dvanaestine osnovice  na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja. Ukoliko pretplatimo članarinu, utoliko u idućem obračunskom razdoblju možemo tražiti povrat pretplaćenog iznosa ili odbiti pretplaćeni iznos od nove obračunate članarine. U slučaju da smo članarinu potplatili, odnosno da je novi obračun članarine u višem iznosu od akontacije koju smo platili tijekom prošle godine, navedenu razliku treba platiti do dana podnošenja obračuna.

Članarinu možete platiti i u jednom obroku za čitavu godinu. S obzirom da se članarina plaća unaprijed na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja (kako smo već napomenuli), u ovom slučaju članarinu je potrebno uplatiti do kraja siječnja tekuće godine.

Konačni obračun članarine podnosi  se Poreznoj upravi najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Konačni obračun se podnosi na Obrascu TZ (Obrazac TZ), a uz njega se prilaže kopija obrasca EP (Obrazac EP).

Primjer izračuna članarine za 2017.godinu:

Redni broj I OSNOVICA

Upisuje se ukupni promet po računima upisanim u Obrazac EP za 2017.godinu (npr. 90.000kn)

Redni broj II STOPA

0.1615 sva mjesta osim Mundanija (0,1292)

Redni broj III OBRAČUNATA SVOTA

Obračunata svota dobije se primjenom stope iz rednog broja 2. na osnovicu iz rednog broja I.

U našem primjeru:

90.000kn x 0.1615%=145,35 kn

Redni broj IV UPLAĆENI PREDUJAM

Upisuje se iznos predujma članarine koji je uplaćen u razdoblju za koji se sastavlja obračun.

Naprimjer ako ste po obračunu iz 2016. Godine imali mjesečni predujam članarine u iznosu od 10.00kn  tada ste članarinu od siječnja do kraja prosinca uplatili u iznosu od 120,00kn .

Redni broj V RAZLIKA ZA UPLATU

Upisuje se ako je iznos obračunate članarine veći od iznosa uplaćenog predujma (redni broj III. – redni broj IV.). Razliku su obveznici dužni uplatiti na propisan račun najkasnije do dana podnošenja obračuna (krajnji rok je kraj veljače iduće godine).

U našem primjeru:

145,35kn – 120,00kn = 25,35kn

Redni broj VII MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO RAZDOBLJE

Mjesečni predujam članarine za naredno razdoblje utvrđuje se u visini jedne dvanaestine obračunatog iznosa iskazanog pod rednim brojem 3., ako se obračun sastavlja za cijelu godinu. Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turističke zajednice odnosno početku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog člana turističke zajednice tijekom godine, obračun sastavlja za kraće razdoblje, mjesečni predujam za naredno razdoblje utvrđuje se, tako da se obračunati iznos (redni broj 3.) dijeli s odgovarajućim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obračun.

U našem primjeru:

145,35 / 12 = 12,1125

12,11kn je iznos mjesečnog predujma za 2018.godinu.

 

 

Primjer ispunjenog Obrasca TZ za 2017.godinu