Porezne obveze

Kako bi se lakše snašli u ispunjavanju poreznih obveza u nastavku vam donosimo kratak vodič koji je oglasila Porezna uprava na svojim internetskim stranicama. 
U tekstu se spominje kako iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektronskim putem pa je potrebno imati ili elektroničku osobnu iskaznicu ili od FINA-e zatražiti digitalni certifikat, međutim obrasce PDV i PDV-S možete ispuniti i osobno odnjeti u Finu ili odnjeti račune koje ste zaprimili od stranih agencija i portala u Finu, a oni za vas ispuniti obrasce. Više informacija o uslugama Fine za „Male porezne obveznike“ iznajmljivače paušaliste možete pronaći ovdje

 

KRATAK VODIČ NAMIJENJEN GRAĐANIMA (REZIDENTIMA) IZNAJMLJIVAČIMA
ZA ISPUNJAVANJE POREZNIH OBVEZA

1. Kada se iznajmljivač mora javiti u Poreznu upravu?

Nakon što je iznajmljivač (dalje u tekstu: iznajmljivač) ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na OPG-u (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana (rok do 8 dana se odnosi za sve promjene koje utječu na poreznu osnovicu (prestanak, promjena broja kreveta i sl.)) od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO-1).

2. Tko i kako utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je građanin-iznajmljivač odnosno nositelj ili član OPG-a (koji ima odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u) po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da iznajmljivač nije po osnovi iznajmljivanja obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prema Zakonu o PDV-u
- da iznajmljivač ima odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost
- da iznajmljivač po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od samostane djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga
- da iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica odnosno do 30 gostiju istodobno..

3. Što ako se ne ispunjavaju navedeni uvjeti?

Iznajmljivač koji ne ostvaruje sve navedene uvjete, a ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova, dohodak i porez na dohodak utvrđuju se na način propisan za samostalne djelatnosti.

4. Kako se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem koje donosi nadležna ispostava Porezne uprave. Rješenjem utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirezu porezu na dohodak je konačan porez pa po toj osnovi se ne može podnijeti godišnja porezna prijava.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i/ili objektu za robinzonski smještaj, i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 150,00 kn, a niti više od 1.500,00 kn. Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza (po krevetu / smještajnoj jedinci u kampu / smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam) visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 750,00 kn.

 

Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima = broj kreveta/smještajnih jedinica x paušalni porez

 

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak. 

5. Kada se plaća paušalni porez na dohodak?

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

6. Što se događa kod prestanka odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga građana u
domaćinstvu ili se tijekom godine promjeni broj kreveta ili smještenih jedinica?

Kada nadležni ured tijekom godine donosi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ili rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojima je iznajmljivač imao odobrenje.
Ukoliko iznajmljivač tijekom godine promjeni broj kreveta ili broj smještenih jedinica u kampu (povećanje i smanjenje kapaciteta temeljem izdanih rješenja nadležnih ureda), Porezna uprava će s 01. siječnjem sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje i donijeti novo.

7. Mora li iznajmljivač izdavati račune?

Iznajmljivač kojem je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova dužan je izdavati račune za obavljene usluge.

Račun mora obvezno sadržavati slijedeće elemente:

1. broj i nadnevak izdavanja
2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)
3. ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
5. ukupni iznos naknade

Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

Računi se izdaju u najmanje dva primjerka. Obveznici godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja kampova ne moraju fiskalizirati račune što ih ispostavljaju za obavljene usluge.

8. Koje poslovne knjige treba iznajmljivač voditi?

Iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP) u koju se upisuje ukupni iznos iskazan na izdanim računima. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

9. Da li je iznajmljivač dužan plaćati turističku članarinu?

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivač je obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama. Iznajmljivač je dužan do kraja veljače za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati prijavu turističke članarine (Obrazac TZ), koja se obračunava temeljem Evidencije o prometu. 

PDV

Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti iznajmljivač. Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) nije u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV. Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektronskim putem pa je potrebno imati ili elektroničku osobnu iskaznicu ili od FINA-e zatražiti digitalni certifikat. Više informacija o digitalnom certifikatu i preuzimanju istoga možete pronaći  ovdje. Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku.
Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV i Obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose.
Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).

 

 

Letak - Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama

 

Primjer obračuna - popunjavanje obrazaca PDV i PDV-S


Primjer:
Porezni obveznik je za mjesec siječanj 2018. godine od Booking.com-a (Nizozemska) zaprimio račun
za obavljenu uslugu u iznosu 100,00 kn, a od Airbnb.com-a (SAD-a) račun za obavljenu uslugu u
iznosu od 200,00 kn.


 
 

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun.

IBAN primatelja: HR1210010051863000160
MODEL: HR68
Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

 

Mogući oblici suradnje građana privatnih iznajmljivača s poslovnim partnerima

 

Građani privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se „malim poreznim obveznicima“ u odnosu na primljene usluge posredovanja (npr. građanin koji iznajmljuje apartmane na Jadranu je „mali porezni obveznik“ u odnosu na uslugu posredovanja prilikom pronalaženja turista koju mu obavlja putnička agencija iz druge države članice EU ili treće zemlje).

Kada „mali porezni obveznici“ primaju usluge od poreznih obveznika primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

 

Napomena: Navedena pitanja i odgovori odnose se prvenstveno na poslovanje građana privatnih iznajmljivača.

I. Suradnja s domaćim putničkim agencijama

 

1. Ugovor o trgovačkom zastupanju: Domaća agencija radi u ime i za račun građana privatnog iznajmljivača. Agencija obavlja sve ugovorene poslove (od rezervacija do naplate i prijave gosta).

     1. Ako je domaća agencija obveznik PDV-a, da li obračunava 25% PDV-a na proviziju iz prodajne cijene te potom građaninu RH privatnom iznajmljivaču ispostavlja račun?

Domaća agencija koja zaračunava proviziju građaninu RH privatnom iznajmljivaču za što mu ispostavlja račun, obvezna je na proviziju obračunati PDV po stopi 25%. Na računu što ga agencija ispostavlja gostu    treba navesti ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) osobe za koju posreduje. 

     2. Je li građanin RH privatni iznajmljivač obvezan obračunati PDV ako nije u sustavu PDV-a?

Građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV. PDV obračunavaju samo porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a.

2. Domaća agencija radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, na način da dodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu. 

     1. Je li građanin RH privatni iznajmljivač obvezan obračunati PDV ako nije u sustavu PDV-a?

Građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV. PDV obračunavaju samo porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a.

     2. Je li agencija obvezna obračunati PDV na ukupan iznos prodajne cijene?

Pretpostavlja se da agencija uz smještaj turistima obavlja još neku dodanu uslugu kao što je primjerice, pronalaženje smještaja i slično, pa na obavljenu uslugu primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih      agencija, što znači da PDV obračunava na razliku u cijeni.

     3. Ako da, po kojoj stopi – 25%? 

Prilikom primjene posebnog postupka razlika u cijeni oporezuje se PDV-om po stopi 25%, a iznos PDV-a koji je putnička agencija obvezna platiti izračunava se primjenom preračunane stope PDV-a, koja iznosi 20%,      na ostvarenu razliku u cijeni.

 

II.      Suradnja s inozemnim putničkim agencijama

3. Ugovor o trgovačkom zastupanju: EU agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača. Agencija nudi smještaj po  zajednički ugovorenoj cijeni, gost plaća uslugu u zemlji-sjedištu agencije, a agencija plaća ugovoreni iznos za smještaj na devizni račungrađana RH - vlasnika smještaja, umanjen za agencijsku proviziju.        

     1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak?

Ako EU agencija proviziju naplaćuje od građanina RH privatnog iznajmljivača, tada je građanin RH obvezan na obavljenu mu uslugu posredovanja obračunati hrvatski PDV. Prije sklapanja ugovora sa EU agencijom          građanin RH mora u nadležnoj ispostavi Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj.

     2. Ako da, koja je osnovica i porezna stopa? .

Poreznu osnovicu za obračun PDV-a čini naknada za obavljenu uslugu posredovanja, odnosno iznos provizije EU agencija, a privatni iznajmljivač PDV obračunava po stopi 25%.

     3. Koje su obveze EU agencije – da li agencija obračunava i plaća PDV na ukupnu cijenu ili na proviziju u svojoj zemlji sjedišta?    

EU agencija nema poreznih obveza u RH, već su njene porezne obveze regulirane zakonodavstvom države članice u kojoj ima sjedište.

4. EU agencija radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, tako da nadodaje svoju maržu na ugovorenu cijenu. Agencija plaća ugovoreni iznos na devizni račun građana RH - vlasnika smještaja.

     1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak?

EU agencija koja radi u svoje ime, a za račun građana RH privatnog iznajmljivača, obračunava i plaća PDV svoje države članice na ukupnu naknadu za obavljenu isporuku, pa u tom slučaju građaninu RH privatnom        iznajmljivaču ne zaračunava naknadu za proviziju jer svoju naknadu dodaje na ugovorenu cijenu. U tom slučaju građanin RH privatni iznajmljivač koji nije upisan u registar obveznika PDV-a neće na naknadu koju          mu je doznačila EU agencija obračunati hrvatski PDV.  U slučaju da EU agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača tada od njega naplaćuje proviziju te je  građanin RH obvezan na obavljenu          mu uslugu posredovanja obračunati hrvatski PDV, a osnovicu za PDV čini iznos provizije.

     2. Koje su obveze EU agencije – da li agencija obračunava i plaća PDV na ukupan iznos prodajne cijene u svojoj zemlji sjedišta?  

EU agencija nema poreznih obveza u RH, već su njene porezne obveze regulirane zakonodavstvom države članice u kojoj ima sjedište.

5. Ugovor o posredovanju: EU agencija posreduje prema inozemnom gostu na način da gost direktno plaća uslugu vlasniku smještaja u RH odnosno građaninu RH privatnom iznajmljivaču Hrvatskoj, dok agencija naplaćuje od gosta u inozemstvu troškove rezervacije koji u biti predstavljaju ugovorenu proviziju za posredovanje.  

     1. Da li građanin RH privatni iznajmljivač obračunava i plaća PDV na takav primitak? Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?

Inozemni gost smještaj plaća izravno građaninu RH privatnom iznajmljivaču, stoga ako je građanin RH upisan u registar obveznika PDV-a tada na obavljenu uslugu smještaja obračunava PDV po stopi 13%. Poreznu osnovicu u tom slučaju čini naknada za smještaj koju plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

      2. Da li EU agencija na tako obračunat i naplaćen iznos, plaća PDV u zemlji sjedišta agencije ili se PDV obračunava i plaća u RH?

Ako EU agencija uslugu posredovanja obavlja inozemnom gostu, pri čemu radi u tuđe ime i za tuđi račun, tada se na obavljenu uslugu posredovanja primjenjuju porezni propisi države članice u kojoj je obavljena usluga za koju se posreduje. Obzirom da je usluga smještaja za koju se posreduje obavljena u RH, tada je EU agencija na obavljenu uslugu posredovanja obvezna obračunati hrvatski PDV te se mora registrirati za potrebe PDV-a u RH. 

6.  Suradnja s inozemnim agencijama izvan EU: modeli suradnje ad.4-7, ali je ugovorni partner građana RH agencija sa sjedištem izvan EU, odnosno u trećoj zemlji.        

     Analogno ranijim pitanjima ad.4-7, koje su obveze inozemnih agencija, a koje građana RH – vlasnika smještaja, ukoliko je partner agencija sa sjedištem izvan EU?        

Obveza obračuna PDV-a u slučajevima ad. 4-7, ne ovisi o tome ima li agencija sjedište u državi članici ili u trećoj zemlji. Stoga se odgovori navedeni u slučajevima ad. 4-7 na jednak način primjenjuju i na slučajeve kada građanin RH posluje sa agencijom koja ima sjedište izvan EU. Jedina razlika je što građanin u slučaju da posluje sa agencijom koja ima sjedište izvan EU nije obvezan zatražiti PDV identifikacijski broj.

III.     Suradnja s inozemnim oglašivačima

 

7.  Usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH - privatnih iznajmljivača na inozemnim web portalima i ostalim Internetskim oglašivačima, uz paušalni iznos zakupa oglasnog prostora mjesečno, polugodišnje ili godišnje.        

     1. Tko je obveznik PDV-a i po kojoj stopi kada inozemni web portal pošalje račun građaninu RH – privatnom iznajmljivaču za paušalni zakup oglasnog prostora na web portalu u zemlji sjedišta oglašivača?

Ako inozemni portal pošalje račun građaninu RH privatnom iznajmljivaču za zakup oglasnog prostora na web portalu, tada je građanin RH privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome da li je upisan u registar obveznika PDV-a.

     2. Tko obračunava, iskazuje i uplaćuje PDV?       

PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome da li je inozemni portal iz države članice ili iz treće zemlje.

8.  Usluge oglašavanjasmještajnih kapaciteta građana RH - iznajmljivača na inozemnim web portalima i ostalim oglašivačima, uz plaćanje po ostvarenom broju noćenja, odnosno prometu. Iznos se iskazuje kao provizija od prodajne cijene, a gost plaća neto iznos za uslugu smještaja izravno građaninu RH - vlasniku smještaja.   

     Tko je obveznik PDV-a i po kojoj stopi kada inozemni web portal pošalje račun građanu RH - iznajmljivaču za ostvareni promet, odnosno broj noćenja u zemlji sjedišta oglašivača?      

Ako inozemni portal pošalje račun građaninu RH privatnom iznajmljivaču za zakup oglasnog prostora na web portalu, tada je građanin RH privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome da li je upisan u registar obveznika PDV-a.

PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome da li je inozemni portal iz države članice ili iz treće zemlje.

 

     Da li je građanin RH temeljem primljenog računa za proviziju obvezan obračunati i platiti PDV po stopi od 25%, iako web portal nije turistička agencija i niti u kojem slučaju ne odgovara prema gostu za izvršenu uslugu?    

Neovisno o tome što račun za proviziju nije izdala turistička agencija nego web portal, građanin RH iznajmljivač obvezan je kao primatelj usluge obračunati i platiti PDV na primljenu uslugu po stopi 25%.

 

IV.     Ostali oblici suradnje

 

9.  Izravna uplata gosta:inozemni gost plaća doznakom iz inozemstva kaparu ili čitavu uslugu boravka direktno na devizni račun građanina RH privatnog iznajmljivača.        

     Je li građanin RH – privatni iznajmljivač u ovom slučaju dužan obračunati i platiti PDV? Ako da, koja je osnovica i porezna stopa?                     

Građanin RH privatni iznajmljivač koji je upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja treba obračunati PDV po stopi 13% obzirom da je mjesto oporezivanja u RH. Osnovicu za obračun PDV-a čini naknada koju za smještaj plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

 

10.  Izravna uplata tvrtke:inozemna tvrtka plaća doznakom iz inozemstva kaparu ili čitavu uslugu smještaj za svoje zaposlenike direktno na devizni račun građanina RH.        

       Je li građanin RH - privatni iznajmljivač u ovom slučaju dužan obračunati i platiti PDV? Ako da, koja je osnovica i porezna stopa? 

Građanin RH privatni iznajmljivač koji je upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja treba obračunati PDV po stopi 13% obzirom da je mjesto oporezivanja u RH. Osnovicu za obračun PDV-a čini naknada koju za smještaj plaća inozemni gost. Građanin RH koji nije upisan u registar obveznika PDV-a na obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV.

 

11.  Građani EU kao iznajmljivači: građanin EU države je registriran kao vlasnik smještaja - iznajmljivač u RH.     

       1. Koje su obveze građana EU - iznajmljivača po pitanju obveza obračuna i plaćanja PDV-a u svim gore navedenim slučajevima?

       2. Da li je građanin EU - iznajmljivač porezni obveznik PDV-a u zemlji u kojoj ima prijavljen stalni boravak?    

Građanin EU vlasnik smještajnih kapaciteta u RH koje iznajmljuje inozemnim i domaćim gostima obvezan je u RH registrirati se za potrebe PDV. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a podnosi Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb. Detaljnije informacije o postupku dodjele PDV identifikacijskog broja dostupne su na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr). Registriranjem za potrebe PDV-a dodjeljuje mu se PDV identifikacijski broj i ujedno ga se upisuje u registar obveznika PDV-a. U vezi obveza PDV-a koje ima prilikom obavljanja usluge smještaja napominje se da su njegove obveze jednake obvezama građana RH iznajmljivača koji su upisani u registar obveznika PDV-a. Stoga se odgovori dani u situacijama ad. 1-12 primjenjuju i na građanina EU vlasnika smještajnih kapaciteta u RH. Prema tome građanin EU koji je iznajmljivač dodjelom PDV identifikacijskog broja ujedno je upisan u registar obveznika PDV-a pa je obvezan na obavljene usluge davanja u zakup smještajnih kapaciteta ili pružanja usluga smještaja obračunati PDV. Jednako tako kada mu usluge posredovanja ili oglašavanja obavljaju porezni obveznici iz drugih država članica EU ili trećih zemalja obvezan je na primljene usluge obračunati i platiti PDV.

 

V.      Ostali upiti

 

12.   Procedura

        1. Koja je procedura dobivanja PDV identifikacijskog broja?

Građanin RH koji posluje sa EU agencijama treba 15 dana prije početka obavljanja transakcija nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti popunjeni Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV), nakon čega će nadležna ispostava dodijeliti PDV identifikacijski broj.

        2. Mogu li se obrasci PDV i PDV-S u papirnatom obliku samostalno predati na šalteru nadležne ispostave PU? Ili uplatiti na PU račun kod banke ili da PU obračuna PDV i pošalje uplatnice?

Građani RH koji posluju sa EU agencijama trebaju obrazac PDV i PDV-S predati u elektroničkom obliku. Iznimno samo građani RH koji posluju sa agencijama koje imaju sjedište izvan EU moći će Obrazac PDV predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku.

Obvezu PDV-a iskazanu u obrascu PDV-a građanin RH iznajmljivač treba uplatiti na račun državnog proračuna, pri čemu napominjemo da Porezna uprava neće slati uplatnice na iznos PDV koji građani RH iznajmljivači trebaju uplatiti. Naime građanin RH privatni iznajmljivač obvezan je kao i svi drugi porezni obveznici sam utvrditi obvezu PDV-a te obračunani PDV uplatiti

        3. Jednostavne upute za prijavu PDV-a korištenjem digitalnog certifikata, usluga putničke agencije ili knjigovodstvenog servisa!     

Građanin RH privatni iznajmljivač može dati punomoć bilo kojem poreznom obvezniku primjerice knjigovodstvenom servisu da za njega podnese obrasce elektroničkim putem, kako ne bi trebao kupiti digitalni certifikat. Što se tiče uputa za podnošenje obrazaca korištenjem digitalnog certifikata napominjemo da su upute dostupne na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr).

13. Tehnički aspekti

        1. Da li se kao osnovica za obračun PDV-a uzima iznos naznačen na računu inozemnog pružatelja usluga ili promet sukladno danima popunjenosti i ostvarenim prihodima bez obzira na iznos na računu?

Poreznu osnovicu za obračun PDV-a na primljene usluge čini naknada za primljenu uslugu koju u računu naznači inozemni pružatelj usluge.

        2. Koji tečaj (banka, vrsta, datum) treba koristiti prilikom obračuna PDV-a?

Ako je naknada za primljenu uslugu iskazana u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a, odnosno na dan kad je usluga obavljena.

        3. Da li se za osnovicu uzima skupna provizija ili se provizija mora izračunati po terminima i ostvarenom prometu?       

Poreznu osnovicu čini provizija, pri čemu napominjemo da će prilikom iskazivanja vrijednosti primljene usluge u prijavi PDV-a, građanin RH iznajmljivač iskazati ukupnu proviziju koju je platio u razdoblju oporezivanja i ukupni PDV obračunan na proviziju.